مقالات

 
رسانه جدید  ارزیابی آسیب شبکه توزیع آب با استفاده از GIS 
 مطالعه موردی: محدوده آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
 
جانمایی تصفیه خانه  جانمایی تصفیه خانه محلی فاضلاب با روش OWA-Fuzzy-AHP در محیط GIS

(منطقه مورد مطالعه: شمال شرق تهران)

 
 
مکانیابی مکانیابی تصفیه خانه محلی فاضالب با هدف تخصیص بهیه پساب در آبیاری فضای سبز شهر تهران با الگوریتم Median-P( منطقه مورد مطالعه شمال شرق تهران
 

احمد سلامت،مهدی اعلمی،نبی اله غلامیبیدخانی، اسلام ستارزاده

کلمات کلیدی: GIS، شبکه توزیع آب،لرزه خیزی

پریسا حامیان، جلال کرمی، علی سر کارگر اردکانی
پریسا حامیان، جلال کرمی، علی سر کارگر اردکانی

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.