جایگاهGIS در مدیریت پایدار تامین و تصفیه آب

 

 

جایگاهGIS در  مدیریت پایدار تامین و تصفیه آب (مدیریت پایدار خدمات عرضه )

در راستای توزیع هوشمند و عادلانه آب از طریق ترکیب اطلاعات مکان محور جمعیت بر اساس پارامترهای متفاوت ( از جمله تراکم، سن، جنسیت و ...)  با معیارهای هیدرولیکی، طراحی تاسیسات متناسب با جمعیت صورت گرفته و پیش بینی نیازهای آتی بر اساس الگوهای حاصل از تحلیلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی به درستی انجام خواهد پذیرفت.

1.شناسایی و برنامه ریزی برای مکانهای دارای مشکلات محیط زیستی پیکره های آبی و آلودگی منابع آب.

  2.شناسایی مناطق دارای بیشترین میزان عدم انطباق بین میزان تولید آب و نیاز جامعه با استفاده از تحلیلهای مکانی.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.