جایگاه GIS در بهبود خدمات معاونت نظارت بر بهره برداری

جایگاه GIS در بهبود خدمات معاونت نظارت بر بهره برداری

  

    1. کاهش زمان رفع حوادث تاسیسات آب و بویژه فاضلاب

کاهش زمان رسیدن به حوادث آب و بویژه فاضلاب یکی از عوامل موثر و مهم در افزایش رضایتمندی و یا ایجاد نارضایتی اجتماعی در مشترکین میباشد، GIS میتواند از دو طریق میزان رضایت مشترکین از عملکرد شرکت را افزایش دهد :

  • کاهش زمان رسیدن به محل حادثه از طریق انتخاب مسیر بهینه (با دخیل نمودن پارامترهای کمترین مسافت، کمترین میزان ترافیک قابل پیش بینی در بازه های زمانی متفاوت، در نظر گرفتن موانع شهری موجود و ...)  با استفاده از اطلاعات آنلاین دریافتی از سایر ارگانهای ارائه دهنده خدمات زیر ساخت شهری مانند شهرداری تهران حوادث

  • استفاده از تحلیلهای مکان محور جهت پیش بینی مناطق با بیشترین میزان ریسک ایجاد حادثه و جانمایی بهینه پست  های سیار و  دائم امداد و حوادث

    1. کاهش آب بدون درآمد

GIS میتواند به کاهش آب بدون مصرف و در نتیجه بهبود وضعیت هیدرولیکی (فشار و سرعت) شبکه و افزایش رضایت مشترکین با دو عملکرد ذیل تاثیر گذار باشد:

  1. تخمینی از انشعابات غیرمجاز با استفاده از موقعیت مکانی مشترکین موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی

  2. شناسایی پهنه های دارای بیشترین میزان عدم انطباق بین مصرف و تولید آب با استفاده از تحلیلهای مکانی

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.