جایگاه GIS در بهبود خدمات معاونت مهندسی و توسعه

جایگاه GIS در بهبود خدمات معاونت مهندسی و توسعه

  • طراحی تاسیسات آب و فاضلاب

در راستای توزیع هوشمند و عادلانه آب از طریق ترکیب اطلاعات مکان محور جمعیت بر اساس پارامترهای متفاوت ( از جمله تراکم، سن، جنسیت و ...) با معیارهای هیدرولیکی، طراحی تاسیسات متناسب با جمعیت صورت گرفته و پیش بینی نیازهای آتی بر اساس الگوهای حاصل از تحلیلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی به درستی انجام خواهد پذیرفت.

  • اقدامات اصلاح و بازسازی تاسیسات

در راستای هدفمند نمودن هزینه های دریافتی از مشترکین با رویکرد توسعه و بهبود کیفیت سرویس ارائه شده، با استفاده از قابلیت های موجود در GIS و با ترکیب تحلیلهای مکان محور و سوابق موجود از تاسیسات آب و فاضلاب میتوان نسبت به شناسایی مناطق با بیشترین میزان ریسک اقدام نموده و هزینه های اصلاح و بازسازی تاسیسات را به صورت بهینه مدیریت نمود.

  

GIS میتواند به کاهش آب بدون مصرف و در نتیجه بهبود وضعیت هیدرولیکی (فشار و سرعت) شبکه و افزایش رضایت مشترکین با دو عملکرد ذیل تاثیر گذار باشد:

  1. تخمینی از انشعابات غیرمجاز با استفاده از موقعیت مکانی مشترکین موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی

  2. شناسایی پهنه های دارای بیشترین میزان عدم انطباق بین مصرف و تولید آب با استفاده از تحلیلهای مکانی

 

استفاده از تحلیلهای مکان محور جهت پیش بینی مناطق با بیشترین میزان ریسک ایجاد حادثه و جانمایی بهینه پست  های سیار و  دائم امداد و حوادث

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.